Не данъчно облекчение за фермерите – физически лица, а de minimis, предлага ЕК на земеделското министерство

МЗХ и МФ обсъждат възможности, посочени от Брюксел

В подробен отговор, адресиран до депутата Иван Иванов, министърът на земеделието Георги Тахов информира за реакцията на Европейската комисия по повод поисканото от България данъчно облекчение за земеделските стопани – физически лица.

Както е известно, с последните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през декември 2023 г. бе създаден чл. 22з, който гласи: „Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.“

Този текст трябваше да влезе в сила от 1 януари на годината, в която ЕК се е произнесла положително за това данъчно облекчение.

Георги Тахов преразказва отговора на ЕК, според която прилагането на подобна мярка води до избирателно предимство, което би довело до прилагането на правилата за държавна помощ.

„Освен това физическите лица, които извършват стопанска дейност, могат да бъдат квалифицирани като предприятия, попадащи в обхвата на контрола върху държавната помощ. Специфичните данъчни облекчения за дадена група земеделски стопани обаче вероятно биха представлявали оперативна помощ, която по принцип е несъвместима с вътрешния пазар“, посочва Георги Тахов.

„Комисията прави извода, че мярката е насочена към дребните производители – физически лица и предлага като вариант да се разгледа използването на възможностите, предлагани от правилата за помощта de minimis в селското стопанство.“

По-нататък Георги Тахови пише, че МЗХ е уведомило Министерството на финансите за становището на ЕК на 10 април т.г. и към настоящия момент се обсъждат възможностите за прилагането на такъв тип данъчно облекчение за земеделските стопани – физически лица.

Служебният земеделски министър припомня, че предлагания от ЕК инструмент за държавна помощ регламентира както индивидуален таван за подпомагане до 25 000 евро за 3 бюджетни години, така и национален таван от 63 624 050 евро. Министър Тахов уточнява, че МЗХ използва този инстумент при възникване на кризи, които изискват намеса на държавата чрез финансова подкрепа.

Leave a Comment