Ще обсъждат дали най-малките стопанства у нас да са 0.5 ха

малък фермерНа следващото заседание на работната група относно директните плащания ще бъдат обсъдени минималните прагове на обработваема земя в стопанствата, които ще се подпомагат. На страницата на земеделското министерство са качени разчетите за плащанията, ако определим минимални площи от 1 ха и 0.5 ха за трайните насаждения.

От 2007 г. по отношение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в България се прилага  минимален размер на стопанството от 1 ха и 0.5 ха за трайните насаждения и лозя. С писмо с рег. № 99-160/11.08.2013 г. България е потвърдила своето национално решение по отношение на минималния размер на площта на стопанството и е уведомила ЕК за прилагане на минимум от 100 евро за земеделски стопани, които получават подпомагане за животни, в случаите, когато не разполагат с необходимия минимум земя.

От 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по отношение на площта на стопанството, независимо от вида на културата, включително за трайни насаждения и лозя.

Преди това трябва да се вземе решение за вида и размера на минималния праг/минимални прагове,
който ще прилага и да го изпратим в Брюксел до 1 август. Минимумите следва да бъдат нормативно уредени в националното законодателство.

Въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за всички стопанства ще даде възможност директни
плащания да получават и най-малките земеделски производители, включително тези с площи
между 0,5 и 1 ха. Тъй като от 2015 г. България трябва да прилага единен минимален праг по
отношение на площта на стопанството независимо от вида на културата (включително за трайни
насаждения и лозя), въвеждането на минимален праг от 0,5 ха за стопанство ще даде възможност
директни плащания да продължават да получават стопанства с площи с трайни насаждения
между 0,5 и 1 ха, които и към настоящия момент са бенефициенти на директна подкрепа.

Таблица   1:   Индикативен  размер  на  подпомагането  въз  основа  на  оторизираната  площ   за кампания 2013.

Кампания по ДП

2015

2016

2017

2018

2019-2020
Пакет за директни плащания,

лв.*

1 410 622 706 1 549 871 754 1 551 391 411 1 554 389 652 1 557 387 894
30% „зелени“ плащания, лв.** 464 057 947 464 961 526 465 417 423 466 316 896 467 216 368
13%+2% Обвързана подкрепа и

протеинови култури, лв.**

232 028 973 232 480 763 232 708 712 233 158 448 233 608 184
2% млад фермер, лв.** 30 937 196 30 997 435 31 027 828 31 087 793 31 147 758
Пакет за схемата за

преразпределително плащане

(ПРП), лв.

109 307 992 109 307 992 109 307 992 109 307 992 109 307 992
Пакет по схемата за единно

плащане на площ (СЕПП), лв.

574 290 598 712 124 038 712 929 456 714 518 524 716 107 592
Индикативна площ при настоящите прагове, ха 3 544 188 3 544 188 3 544 188 3 544 188 3 544 188
Ставка „зелени“ плащания,

лв./ха

130.93 131.19 131.32 131.57 131.83
Ставка ПРП, лв./ха 149.99 149.99 149.99 149.99 149.99
Ставка СЕПП, лв./ха 162.04 200.93 201.15 201.60 202.05
Ставка СЕПП + „зелени“, лв/ха 292.97 332.12 332.47 333.18 333.88
Ставка СЕПП + „зелени“ + ПРП,

лв./ха

442.96 482.11 482.46 483.17 483.87

* националният таван за директни плащания за 2015 г. е съгласно Приложение 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 721 251 000 евро.

** като основа за изчисление на бюджета за „зелени“ плащания, схемата за преразпределително  плащане  и  схемата  за  млади  фермери  за  2015  г.  е  използван  тавана съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 790 909 000.

 Таблица   2 :  Индикативен  размер  на  подпомагането  въз  основа  на  оторизираната  площ   за кампания 2013 и прогнозната площ на стопанствата между 0.5 и 1.0 ха1.

Кампания по ДП

2015

2016

2017

2018

2019-2020
Пакет за директни плащания, 1 410 622 706 1 549 871 754 1 551 391 411 1 554 389 652 1 557 387 894

 

лв.*          
30% „зелени“ плащания, лв.** 464 057 947 464 961 526 465 417 423 466 316 896 467 216 368
13%+2% Обвързана подкрепа и

протеинови култури, лв.**

232 028 973 232 480 763 232 708 712 233 158 448 233 608 184
2% млад фермер, лв.** 30 937 196 30 997 435 31 027 828 31 087 793 31 147 758
Пакет за схемата за

преразпределително плащане

(ПРП), лв.

109 307 992 109 307 992 109 307 992 109 307 992 109 307 992
Пакет по схемата за единно

плащане на площ (СЕПП), лв.

574 290 598 712 124 038 712 929 456 714 518 524 716 107 592
Индикативна площ при праг

от 0.5 ха за всички култури, ха

3 589 130 3 589 130 3 589 130 3 589 130 3 589 130
Ставка „зелени“ плащания,

лв./ха

129.30 129.55 129.67 129.92 130.18
Ставка ПРП, лв./ха 149.99 149.99 149.99 149.99 149.99
Ставка СЕПП, лв./ха 160.01 198.41 198.64 199.08 199.52
Ставка СЕПП + „зелени“, лв/ха 289.30 327.96 328.31 329.00 329.70
Ставка СЕПП + „зелени“ + ПРП,

лв./ха

439.29 477.95 478.30 478.99 479.69

* националният таван за директни плащания за 2015 г. е съгласно Приложение 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 721 251 000 евро.

** като основа за изчисление на бюджета за „зелени“ плащания, схемата за преразпределително  плащане  и  схемата  за  млади  фермери  за  2015  г.  е  използван  тавана съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 1307/2013 в размер на 790 909 000.

 Таблица  3: Разлика в размера на подпомагането между индикативните данни при  настоящите прагове и при праг от 0.5 ха за всички култури.

Разлика в подпомагането, лв./ха 2015 2016 2017 2018 2019-2020
Схема за единно плащане на площ (СЕПП) 2.03 2.52 2.52 2.52 2.53
„Зелени“ плащания 1.64 1.64 1.64 1.65 1.65
Схема за преразпределително плащане (ПРП) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо СЕПП, „зелени“ и ПРП 3.67 4.16 4.16 4.17 4.18

Leave a Comment