64% от проектите по мярка 6.3 получават шанс за финансиране

С 15 хил. евро могат да бъдат подпомогнати инвестиционните намерения, оценени с минимум 23.72 точки

kosher64 процента от проекти, с които стопаните са кандидатствали за финансиране по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“, имат шанс. От всички приети и оценени по критериите за подбор 3 753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане подлежат общо 2 402 броя на обща стойност 70 467 474 лева, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Те попадат в рамките на 120% от размера на бюджета, определен със заповедта за прием на министъра на земеделието и храните, и увеличен с 2 проектни предложения, които са получили равен брой точки с последното заявление за подпомагане. Всеки бенефициент може да направи индивидуална справка за броя получени точки на: http://www.prsr.bg.

На последваща обработка подлежат проектите, които са получили над 23,72 точки, уточняват от фонда.

зеленчукова градинаПодлежащи на разглеждане са основно проекти, насочени към отглеждането на трайни насаждения, зеленчукопроизводство и пчеларство, в съответствие със заложените приоритети в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Наредба №10 от 10 юни 2016 год. за прилагане на подмярка 6.3.

Чрез безвъзмездната финансова помощ от 15 хил. евро по подмярката се подпомага икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства, ускоряването на модернизацията и технологичното им обновление и подобряването на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно.

 

 

Leave a Comment