75 на сто от бюджета на програмата LIFE са за околна среда, 25% – за действия по климата

BASF

Семинар_LIFEПредставители на общинските администрации в Пловдив, Асеновград, Калояново, Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора, ФПС „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, УМБАЛ „Св. Георги“ и агенция „Про Уей“ се запознаха с новите акценти и възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г. Обучителният семинар се проведе в Регионалната инспекция по околна среда и води в Пловдив.

Основни акценти в програмата са преминаване към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика. Сред тях са по-ефикасното използване на ресурсите, защитата и подобряването на качеството на околната среда, предотвратяване на загубата и възстановяване на биологично разнообразие, както и подпомагане мрежата НАТУРА 2000 и подобряване състоянието на екосистемите.

Програмата е разделена на две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия във връзка с климата“. Тя е с бюджет 1 796 242 000 евро за периода до 2020 г. От тях 1 347 074 499 евро (75 на сто) са определени за проекти за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата. Най-много средства по подпрограмата за околна среда са предвидени за природа и биологично разнообразие – повече от 610 млн. евро. В подпрограмата се предвижда и включване на бизнеса, който може да се възползва от средствата в мярката „Околна среда и ресурсна ефективност“ – близо 496 млн. евро.

Основният размер на финансиране по програма LIFE е 60% от стойността на проекта, но може да се увеличи до 75%, когато той е насочен към конкретни мерки, свързани с опазване на приоритетни биологични видове или местообитания, и до 100%, когато се отнася до изграждане на капацитет за държавите-членки.

Приоритетни за програмата са намаляването на генерираните отпадъци, увеличаване до максимум на рециклирането и повторната употреба, както и иограничаване на изгарянето на материали, които не подлежат на рециклиране. Ще могат да бъдат финансирани и проекти за предотвратяване на негативното влияние на шум, химикали и промишлени аварии в предприятията. Те ще имат възможността да внедрят иновативни технологии в производството си.

Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. В България са създадени 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е една от тях.

Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. От старта й през 1992 г. по нея са финансирани 4171 проекта, като са инвестирани приблизително 3.4 млрд. евро в дейности по опазване на околната среда и климата в Европа. През 2016 г. по LIFE са подадени 25 проекта от България. Очаква се информация кои от тях са одобрени.

 

EKODARPOL

Leave a Comment


+ 9 = осемнайсет