Обучение за кандидатстване по програма LIFE на 13 юни в Пловдив

BASF

Обучение за попълване на формулярите на проектни предложения по програма LIFE, както и подготовка в електронната им платформа ще се проведе на 13 юни 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. То ще започне от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Пловдив на бул. „Марица“ 122, ет. 2. Това е третият семинар за запознаване на кандидатите с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда.

Участниците в обучението ще могат да се запознаят с административното съответствие, обосновката на проектни предложения, описанието и задължителните проектни дейности и документи.

Предвид повишения интерес към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти в страната ще бъдат проведени 40 обучения в регионалните контактни точки. РИОСВ – Пловдив е една от шестте  в  страната.

Програма LIFE е с бюджет близо 1,8 млрд. евро за периода до 2020 г. Тя съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата. Програмата предвижда и подпомагане на проекти за повторна употреба на отпадъчни води.

Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.

Програмата на обучението може да се изтегли оттук.

 

Leave a Comment


− четири = 4