Производители на плодове: Обвързаната ставка е по-ниска от обявената! Защо?

BASF

черешиСтавката по обвързаното с производството подпомагане на плодове е по-ниска от тази, която бе обявена в заповед на министър Румен Порожанов. Това заявиха пред Агро Пловдив овощари, които са разделили получените на два транша субсидии (в края на месец март и на 9 юни) на декарите с насаждения. В заповедта на министър Порожанов бе посочено, че ставката е  1 342,66 лева на хектар. Да, обаче, сметката на земеделците показала, че общата сума е с 10 до над 15% по-малка.

На въпроса на Агро Пловдив към към фонд „Земеделие“ откъде се получава разликата, бе даден следният отговор:

„Размерът на помощта по Схемата за обвързано с производството подпомагане за плодове се определя на базата на допустимите (а не заявените) за подпомагане хектари, от които земеделските стопани са реализирали минимално количество плодове и са представили доказателства пред ДФ „Земеделие“ за това.

Припомняме, че кандидатите за финансово подпомагане по схемата за Кампания 2016 задължително трябваше в срок до 31 януари 2017 г. да представят пред Фонда декларация по образец и документи за реализация на произведената продукция.

На 31 март бяха извършени плащанията по Схемата за обвързано с производството подпомагане за плодове, като при изчисленията бяха ползвани индикативни ставки за всяка от схемите.

След приключването на проверките на всички документи, доказващи количества продукция, със заповед № РД09-442 от 7 юни на министъра на земеделието беше определен „размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар“. На тази база ДФ „Земеделие“ направи преизчисление и на 9 юни земеделските стопани получиха доплащане до пълното усвояване на средствата по схемата, като подпомагане получават за по-малкото от допустимата площ и приравнените доказани количества към минималния определен за ха добив.“

Leave a Comment


пет + 5 =