Обнародвана е наредбата за прилагане на мярка 4.1.2 за малките стопанства

биологично земеделиеВ днешния брой на Държавен вестник (№ 82 от 13 октомври 2017 г.) е обнародвана Наредба №6 от 29 септември за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – виж ТУК.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро, а максималният –  25 000 евро. Когато инвестицията е колективна максималният размер на общите допустими разходи за проекта са до 70 000 евро.
Чл. 7 в наредбата посочва на какви условия трябва да отговарят кандидатите, а именно:
(1) За подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани:
1. физически лица;
2. еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
(2) За подпомагане за колективни инвестиции могат да кандидатстват признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти.
(3) Към датата на подаване на проектното предложение лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 % от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в приложение № 1;
4. са собственици и/или ползватели на цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност на селскостопански култури;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
г) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
8. нямат неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
9. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
10. нямат задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) към държавата и/или към община по седалище/постоянен адрес на кандидата за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
11. не са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност, или са в процедура по ликвидация, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или са преустановили дейността си.
 (4) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и по реда на Наредба № 3 от 1999 г. като земеделски стопани, се признават обстоятелствата по ал. 3, т. 2 и 3 като физически лица.
(5) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите или пчелините, както и договорите за наем на животновъдния обект, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение;
2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.
(6) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 3, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с правно основание съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на подписване на административния договор;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.
(7) Изискванията по ал. 3, т. 7 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата – физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице и на членовете на кооперацията или на признати групи или организации на производители.
(8) Юридическите лица се подпомагат и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията е/са лице/лица, което/които отговаря/т на изискванията по ал. 3, т. 7.
(9) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 4.
(10) Началният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3 се доказва с декларация по образец съгласно приложение № 5 за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или
2. документ, доказващ правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители на земеделските земи, които участват при изчисляването му, или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(11) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 3, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в декларацията по приложение № 5 се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.
(12) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на проектното предложение.
(13) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засадени по вкоренен по картонажен метод материал, както и за ягоди, допустимият период е цялата година.
(14) При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 3, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя, включително сгради, помещения и оранжерии, използвани за производствена дейност.
(15) При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 3, т. 3 насажденията трябва да отговарят на изискванията за минимален брой на растения на единица площ съгласно приложение № 6.
(16) Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ са допустими за подпомагане само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по приложение № 1 от Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(17) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от левовата равностойност на 6000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

Leave a Comment


+ 7 = осем