Окончателният специализиран слой площи за подпомагане ще се обявява в Държавен вестник

BASF

земяУтре, 24 януари, земеделската комисия в парламента ще разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Документът е внесен от Министерството на земеделието и храните. Промените са подготвени по искане на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ въз основа на получена жалба от български земеделски производител.

Предложените промени в закона са две.

Едната е свързана с включване в чл. 33а, ал. 2 на задължението заповедта на земеделския министър, с която одобрява специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, да бъде публикувана и в Държавен вестник.

Втората промяна е вмъкването в чл. 11а, ал. 1 на текста: Разплащателната агенция извършва проверки за изкуствено създадени условия.

Другите промени са следните:

Чл. 41 се променя така: (1) Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемите по чл. 38а, ал. 1 чрез подаване на заявление по чл. 32 ал. 1 за съответната каледнарна година, когато са регистрирани съгласно чл. 7.

(2) Земеделските земи, включени в заявлението по чл. 32, ал. 1, трябва да бъдат на разположение на земеделския стопанин най-късно към дата, определена в наредбата по чл. 32, ал. 5.


Чл. 38а, ал. 1: Прилагат се следните схеми за директни плащания: Схема за единно плащане на площ (СЕПП); Схема за преразпределително плащане; Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания); Схема за млади земеделски стопани; Схеми за обвързано с производството подпомагане; Схема за дребни земеделски стопани; Специално плащане за култура – памук.)

Чл. 32 ал.1: Кандидатите за подпомагане подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец.

Чл. 7. (1) Към Министерството на земеделието, храните и горите се създава и поддържа регистър на земеделските стопани.


 

(3) Земеделските земи са на разположение на земеделския стопанин, когато за тях е регистрирано правно основание за ползване.

(4) Правното основание за ползване на земеделските земи се регистрира по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието, храните и горите, до крайната дата за подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, определена в наредбата по чл. 32, ал. 5. Министерството на земеделието, храните и горите извлича, тепенува, обобщава и предава на Разплащателната агенция, еднократно или на етапи, данни за регистрираните правни основания.


Чл. 32, ал. 5: Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба:1. условията и реда за подаване на заявления; 2. образците на заявленията и изискванията към тях за отделните схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика.


 

(5) При подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, Разплащателната агенция, чрез системата по чл. 30, ал. 2, т. 1, съпоставя данните от заявлението с данните по ал. 4. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, получава от Разплащателната агенция предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се подписва/подпечатва от земеделския стопанин.

(6) След изтичане на срока за подаване и редакция на заявления, установен в наредбата по чл. 32, ал. 5, Разплащателната агенция извършва допълнителни административни проверки на всички подадени заявления за подпомагане, за които е издадено предупреждение за грешка по ал. 5. Проверките включват: 1. съпоставяне на данните от заявленията с данните по ал. 4 за спазване на изискванията по ал. 2, 3 и 4; 2. географско, цифрово определяне на площта и местоположението на парцели и/или части от тях, когато допълнителните административни проверки по т. 1 установят заявени без правно основание за ползване земеделски земи.

(7) При извършване на проверките по ал. 6 Разплащателната агенция изисква допълнителна информация от Министерството на земеделието, храните и горите.

(8) Когато след извършването на допълнителните административни проверки по ал. 6 и ал. 7 не бъде установено регистрирано правно основание съгласно ал. 4, Разплащателната агенция прилага чл. 43, ал. 3, т. 4.“

 

Leave a Comment