Имотните скици вече са безсрочни до промени в статута на имота

BASF

кадастрална картаСкиците на имоти, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, стават безсрочни до момента, в който не настъпи промяна в данните за имота. Това е залегнало в измененията на Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. С норматива отпада услугата „презаверяване“ на скица или схема, което беше задължително, ако е изтекла 6-месечната давност на документа, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Облекчението е част от мерките, предприети от министерството и неговите структури в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и подобряване на условията за инвестиции в страната.

Административен орган, лице с публични функции, обществена организация и други органи и лица, пред които се представя скицата на имот или схемата, могат да извършват безплатни онлайн проверки в кадастъра относно данните за имота чрез уеб портала на агенцията.

Агенцията е осигурила на потребителите електронен път за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Чрез  отдалечен достъп до информационната система на кадастъра нотариусите могат да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин  не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

Leave a Comment


6 + = десет