Нова държавна помощ с четири мерки за птицевъди

BASF

кокошкиЕвропейската комисия одобри схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която е с регистрационен номер SA. 47026, съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.

Помощта е с период на действие 2018-2022 г.

Максималният бюджет за срока на прилагане е 172 764 450 лв. за следните мерки:

  • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг;
  • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт;
  • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата);
  • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.)

Земеделските стопани се задължават да прилагат мерките в срок от 5 години.

Помощта е предназначена за регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, предприятия,  ангажирани в първичното производство на селскостопанска продукция и за активни земеделски стопани. Изискване е предприятията да не са в затруднение, както и стопанисваните животновъдни обекти да са регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Leave a Comment


осем − = 2