Разяснения по мярка 6.1: Смокинята не е ягодоплодно, мерите се смятат като ливади

BASF

млад фермерВ таблицата за изчисляване на икономическия размер на стопанството (СПО – стандартен производствен обем) пасищата и мерите липсват. Как да изчисля СПО на моето стопанство, в което има пасища и мери? Това е един от въпросите, който млади фермери и експерти от службите за съвети в земеделието са задали неведнъж към Министерството на земеделието, храните и горите. Все още тече кампанията по кандидатстване за финансиране по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Приемът ще продължи до 14 юни, а три седмици преди това ще се преустанови възможността да се задават въпроси по подмярката. Тоест, към днешна дата вече е късно да се пита.  

На въпроса как се изчисляват пасищата и мерите, отговорът е, че за тези затревени площи се ползва кода за „Естествени ливади“ (35 лв./дка). Под същия код се включват постоянно затревените площи, които се използват извън схемата за сеитбооборот – косят се или се изпасват от животните. Включват се естествените ливади и нископродуктивните затревени площи на стопанството. Постоянно затревените площи могат да бъдат естествено затревени или да са засети преди повече от 5 години с житни или бобови многогодишни треви (люцерна, детелина, райграс и др.). 

„В приоритетен сектор „Плодови зеленчукови“ смокинята е описана като ягодоплоден вид“, започва да развива въпроса си експерт от службата за съвети. „От друга страна, ясно е написано в Инструкцията за попълване на Таблицата за изчисление на икономически размер на земеделските стопанства, че „смокините“ се отнасят към код 3179 „Други овощни видове“ с индивидуално СПО – 944 лв./дка. Моля за уточнение относно описаното обстоятелство и към кой код следва да бъде отнесена „смокинята“?“ Отговорът на МЗХГ е, че за изчисленията за СПО за смокиня трябва да се гледа кода за „Други овощни видове“.

За мушмулите не е посочен отделен код, установява друг бенефициент. Дали да изчисля СПО по кода за „Семкови овощни видове“, е въпросът. Отговорът, който получава, е утвърдителен.

За джанки, нектарини и зарзали съответно трябва да се гледа кода за костилкови овощни култури, тъй като джанките са вид сливи, нектарините се преравняват към прасковите, а зарзалите към кайсиите. Така отговорят на друг въпрос от МЗХГ.

Но има и въпроси, на които от министерството не могат да дадат отговор. Например, от службата за съвети питат листното цвекло и салатното цвекло към кой код и с какъв показател трябва да бъдат отнесени при изчисляване на СПО. Питащият уточнява, че има отделни кодове за червено, захарно и фуражно цвекло, но за листното и салатното липсват.

Отговорът на министерството гласи, че страна на дирекция „Развитие на селските райони“ е изпратено запитване до дирекция „Растениевъдство и биологично производство― по компетентност. Когато се получи становище, то ще бъде публикувано на електронната страница на ИСУН 2020 и МЗХГ.

Кандидат за субсидията от 25 хил. евро задава въпроса дали производството на семена, посадъчен материал или разсадниците за трайни насаждения ще са с приоритет при оценяване на проектните предложения.

„Отглеждащи култури, включени в Приложение №7 към Условията за кандидатстване с основна дейност в стопанството, свързана с производство на семена / посадъчен материал и/или разсадници за трайни насаждения следва да получат предимство съгласно Методиката за оценка на проектните предложения“, отговарят от МЗХГ.

Млад оранжериен производител се интересува, дали при изчисляването на СПО може да включи и втори междинни култури извън основните – домати или краставици. Пояснението, което получава е, че данните за междинни/втори култури отглеждани в оранжерии, също се вземат предвид, като при отчитането се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.

 

Leave a Comment


9 + = петнайсет