Фермери и преработватели ще обучават ученици

BASF
Учениците, които ще се обучават дуално и ще имат трудов договор с работодателя, ще бъдат здравно осигурени от държавата

млади фермериПромени в Закона за професионалното образование и обучение определят функциите на министерства и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промените бяха приети днес от правителството.

С Постановление №111 от 25 юни бе създаден списък със защитени специалности през учебната 2018/2019 г., сред които са растениевъдство, животновъдство (заедно с пчеларство), оператори при производството и преработката на мляко, и производството на месо. В списъка на професиите, за които се очаква дефицит, влязоха хлебар-сладкар и работник в хранително-вкусовата промишленост.

С промените на Закона за професионално образование са разписани и изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа.

Ще се осигури обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище.

С промените се предлагат и изменения в Кодекса на труда и в Закона за здравното осигуряване, които имат за цел да синхронизират нормативната уредба и които предвиждат учениците в дуална форма на обучение, сключили трудов договор с работодател, да продължат да бъдат здравно осигурени от държавата до завършване на обучението си.

 

Leave a Comment