Рестарт на чл. 23 от Наредба 3 за обвързаното подпомагане за овце и кози

BASF -->
В текста не е променена нито буква, нито запетайка, но този път е спазена правната процедура

коза саанскаБез да е променена и буква в чл. 23 на Наредба 3 от 2015 г., която касае обвързаното подпомагане за овце и кози-майки под селекция, Министерството на земеделието, храните и горите предлага в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 3 същите текстове на прословутия чл. 23.

Както стана известно, в началото на юли Върховният административен съд отмени текстовете на чл. 23 заради неспазена процедура преди обнародването на Наредба 3.

За да спази правните изисквания, МЗХГ е провело на 17 юли 2018 г. Консултативен съвет по животновъдство, на който е запознало представителите на браншовите организации в сектора с проекта на наредба за изменения на Наредба 3 (каквито всъщност няма). Заинтересованите страни са били изслушани, съставен е и протокол.

Този път министерството е изготвело липсващата преди частична предварителна оценка на въздействието.

С проектонаредбата земеделското министерство на практика прави възможно раздаването на овце- и козевъдния бранш на около 24 милиона лева обвързано подпомагане за 2018 г. В противен случай – без да е спазена процедурата, стопаните нямаше да могат да получат субсидиите си заради решението на Върховния административен съд (5-членен състав) от 2 юли.

На проведеното заседание на Консултативния съвет по животновъдство се е изяснило, че схемата с така определените в нея критерии е единственият възможен вариант за уреждане в определения в чл. 195, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс тримесечен срок на правните последици от постановената от ВАС отмяна на чл. 23 от Наредба № 3/2015 г., с цел заявилите подпомагане по нея за кампания 2018 г. да получат плащане.

Със запълването на празнотата в нормативната уредба, при този вариант на действие се предвижда Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да бъде в състояние да извърши необходимите проверки за прилагането на схемата чрез верифицирането на адекватни с оглед параметрите на схемата при подаване на съответните заявления изисквания по нея.

Кандидатите за подпомагане по схемата, спазили при подаване на заявлението за подпомагане условията на отменения чл. 23 от Наредбата, ще бъдат допустими за получаването на субсидии, а  финансовият ресурс по схемата за кампания 2018, определен в размер на 24 004 232 лева, ще има възможност да бъде усвоен.

Ето и стария – нов член 23 от Наредба 3:

1. Създава се нов чл. 23:

„Чл. 23. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:

 1. 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
 2. 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

(2) Заявените за подпомагане животни по схемата по ал. 1 трябва да:

 1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:

а) обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

 1. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
 2. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
 3. са с доказан произход;
 4. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството;
 5. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.

(3) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

(4) Земеделските стопани, кандидати по схемата по ал. 1, трябва да отговарят на следните условия:

 1. да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка от млечните породи съгласно приложение № 7, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
 2. в стопанството на земеделския стопанин да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо, съгласно приложение № 7, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
 3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно приложение № 7.

(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ.

(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са изпълнили условията по ал. 4.“

2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Leave a Comment