Притежателят на 10% от нивите, може да поиска уедряване с общински и държавни земи

земеделска земя

Комасирането е залегнало в Законопроекта за поземлените отношения

Собственик на земеделски земи, който притежава над 10 на сто от обработваемите земеделски земи в едно землище, може да предложи план за уедряване. Планът включва земеделски земи от държавния поземлен фонд, от общинския поземлен фонд и земи – собственост на физически и юридически лица. Това е записано в чл. 20, ал.1 на Законопроекта за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ.

В ал. 2 е уточнено, че земеделски земи от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд могат да се включват в плана за уедряване, при условие че се постигне увеличаване на средния размер на имотите от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд най-малко с 20 на сто. Включването на имоти от държавния и общинския поземлен фонд в плана за уедряване се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на земеделието, храните и горите, съответно от общинския съвет.

Плановете за уедряване са залегнали във втора глава на законопроекта. В документа се посочва, че планът се изработва от лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

Имотите на всеки участник в плана за уедряване се проектират така, че да съответстват по площ на имотите му преди уедряването. За да се постигне парична равностойност при разлика в категорията на земеделските земи, се допуска отклонение в площта на имотите преди и след уедряването в размер до 10 на сто, когато в споразумението не е уговорено друго.

При разлика в площта или в стойността на имотите преди и след уедряването уравняването може да се извършва в пари, в случай че това е предвидено в споразумението.

Разходите по изготвяне на оценките на земите са за сметка на собствениците на имотите.

Имотите от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд се уедряват по парична равностойност. Оценките се изготвят по реда на наредба, издадена от Министерския съвет.

Собствениците, които желаят уедряване, взимат решение за изготвяне на плана на общо събрание с единодушие. Общото събрание учредява местен комитет, който започва работа по процедурата.

Собствениците на земеделски земи, които участват в плана за уедряване подават заявление до министъра на земеделието, храните и горите за откриване на процедура за изработване на план за уедряване. Министърът издава заповед за откриване на процедура.

Министърът назначава със заповед постоянна комисия в състава на която се включват представители на земеделското министерство, на общинската служба по земеделие, на общината, на местния комитет, а за землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри – и представители на Службата по геодезия, картография и кадастър. Председател на комисията е представител на Министерството на земеделието, храните и горите. Именно комисията приема проекта на плана за уедряване. Тя предлага на министъра да издаде заповед за одобряване на плана за уедряване и за промяна на картата на възстановената собственост в едномесечен срок от съставяне на протокола на комисията.

Leave a Comment


+ три = 10