До 15 декември общините бенефициенти по ПРСР получават държавни заеми

ремонт на улици, мярка 7.2Общините бенефициенти по общинските мерки на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ могат да получат безлихвен заем от държавата за финансиране на разходите за междинни и окончателни плащания. Това е възможно след публикуваното в днешния 84-ти брой на „Държавен вестник“ постановление №215 от 5 октомври 2018 г.

Право да получат безлихвен заем от централния бюджет имат общини с одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020 г. които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или административен договор. Друго условие е общината да има договор с изпълнител за съответния проект или да е сключила допълнително споразумение към договора. За да получи държавен заем, общината не бива да има задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, се посочва в постановлението.

Община може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на междинното или окончателното изпълнение на проекта и одобряване от ДФЗ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като подаде заявка до ДФЗ, в която се посочва размерът на заема, за който кандидатства.

Разликата между заявения размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината.

Заемите от централния бюджет се отпускат до 30 ноември на съответната календарна година.

В срок един месец от отпускането на заема, но не по-късно от 15 декември, Държавен фонд „Земеделие“ превежда одобрената безвъзмездна финансова помощ в размера на ползвания заем по конкретния договор на общината.

Leave a Comment


+ 6 = десет