Българският износ на храна и живи животни през 2018 г. е близо 6 млрд. лв. с положително салдо от 1,2 млрд.

BASF

търговски корабИзносът на България на Храна и живи животни през 2018 г. е достигнал до 5 863,3 млн. лв. (към трети страни и ЕС), като се е увеличил с 4,5% спрямо предишната 2017 г. Експортът ни към държави от ЕС е преоладаващ. Вносът на същата група стоки през 2018 г. показва увеличение с 0,2% до 4 626,8 млн. лв. Това показват данните на Националния статистически институт, публикувани днес. 

За групата стоки Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход статистиката сочи, че износ ни през 2018 г. е за 612.1 млн. лв. и е отново с ръст от 4,5%. За миналата година е осъществен внос за 201.3 млн. лв., който е с 3,6% по-висок. Салдото е положително и е в размер на 410.8 млн. лв. 

Като цяло вносът на България от ЕС през 2018 г. се увеличава с 5.5% спрямо предходната година и достига 39 903.8 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. 

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. спрямо 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (5.1%). Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за 2018 г. е отрицателно и е на стойност 2 206.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително и е в размер на 290.3 млн. лева.

През 2018 г. износът на България за ЕС нараства с 9.1% спрямо 2017 г. и е в размер на 37 697.5 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.5% от износа за държавите – членки на ЕС. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2018 г. в сравнение с 2017 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (35.8%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (15.5%) (табл. 4 от приложението). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (6.8%).

Leave a Comment