Още 185 хил. лв. за ремонт и оборудване на училища по ПРСР

BASF
земеделска гимназия в Плевен

Земеделската гимназия в Плевен

По предложение на Държавен фонд „Земеделие“ е подготвен проект на заповед на зам.-министър Л. Василева за увеличаване на бюджета за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на училища по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

С изменението се предлага да бъде увеличен бюджета по процедурата Училище с обща сума в размер на 185 869.09 лева съответстващи на 95 034.81 евро. Така общият размер на бюджета по процедурата ще стане 14 854 369.09 лева или 7 595 034.81 евро.

С увеличението ще се финансират всички допустими проектни предложения, които са били оценени с 93,77 точки след извършване на техническа оценка, и за които е наличен частичен разполагаем бюджет.

Писмени предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 18 април 2019 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

От МЗХГ предлагат също така да бъде увеличен бюджета по процедура Детска градина по подмярка 7.2 с обща сума в размер на 351 400.95 лева съответстваща на 179 671.21 евро. Така общият размер на бюджета по процедурата да бъде увеличен на 10 130 400.95 лева. С увеличението ще се финансират всички допустими проектни предложения, които са били оценени с 31,39 точки след извършване на техническа оценка, и за които е наличен частичен разполагаем бюджет.

По същия начин се предлага бюджетът за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 от ПРСР да бъде увеличен с 21 414 890.31 лева съответстващи на 10 949 427.50 евро. Така общият размер на бюджета по процедурата ще стане 119 204 890.31 лева или 60 949 427.50 евро. С увеличението ще се финансират всички допустими проектни предложения, които са били оценени с 43 точки след извършване на техническа оценка, и за които е наличен частичен разполагаем бюджет.

По процедурата „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по същата подмярка 7.2 е предложено увеличение на бюджета с близо 200 хил. лв. до 19,7 млн. лв. така ще могат да бъдат финансирани всички допустими проектни предложения, които са били оценени с 24 точки след извършване на техническа оценка, и за които е наличен частичен разполагаем бюджет.

Leave a Comment