Законови промени задължават фермерите да пазят 3 г. дневниците за растителна защита

растение защитаПромени в Закона за защита на растенията въвеждат някои нови изисквания с цел да се намали опасността от навлизане на карантинни вредители у нас и в ЕС, да се увеличи контролът върху пестицидите, да се осъществява мониторинг от страна на санитарните власти и други.

Една от новостите в проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (публикуван е ТУК) задължава „Професионалните потребители на продукти за растителна защита съхраняват в продължение най-малко на три години документацията на използваните от тях продукти за растителна защита, съдържаща наименованието на продукта за растителна защита, времето и дозировката на приложение, района и културата, върху които е използван продуктът за растителна защита.“ (чл. 115а). При проверка от страна на БАБХ и искане от страна на инспекторите, земеделците трябва да предоставят дневниците за проведената три години назад растителна защита.

Целта на промените е да хармонизираме законодателството ни в областта на здравето на растенията с европейското.

С новия закон се въвеждат нови и подобрени инструменти за осъществяване на фитосанитарния контрол.

БАБХ няма да поддържа регистър на заявените за разрешаване продукти за растителна защита, тъй като ще се ползват актуални данни на Европейската  система за управление на заявления за продукти за растителна защита – Plant Protection Products Application Management System (PPPAMS), която съдържа информация за заявените за разрешаване продукти за растителна защита, както и за етапа на тяхното разрешаване във всяка държава членка.

Създава се ново изискване лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита да предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до 3 месеца от издаване на разрешението или при всяка настъпила промяна (чл. 49, ал.8).

Новост е и задължението на БАБХ да предоставя информация на обществеността и професионалните оператори за установен карантинен вредител и за предприетите мерки.

Законопроектът предвижда отпадане на текстовете, които касаят пускането на пазара и употребата на готов разтвор от продукт за растителна защита.

Въвеждане на изискване, според което обезсилен сертификат за право на използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба (по член 83 от ЗЗР) се подновява след изтичане на срока, за който е обезсилен, и след преминаване на обучение.

Има изменения свързани със създаване на публичен национален електронен регистър на семената, третирани с продукти за растителна защита, разрешени в друга държава членка, които семена могат да бъдат търгувани и употребявани на територията на страната. БАБХ поддържа на интернет страницата си такъв списък, с цел информираност на заинтересованите страни и подпомагане на контролната дейност върху продуктите за растителна защита.

Leave a Comment