С промени в Устройствения план на ДФ „Земеделие“ числеността се увеличава с 18 щата

 

ДФЗС промени в Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“, обнародвани в „Държавен вестник“ днес, 10 март 2020, с Постановление №38, персоналът в структурите на организацията се увеличава с 18 броя – от 1545 на 1563. Извършва се и преструктуриране в някои дирекции.

Съставът в специализираната администрация се увеличава с 6 щата и става 456 души. С по един служител нараства персоналът в звено ИСАК и в Инспектората. Областните дирекции са подсилени с 6 нови щата и общият брой на служителите в 28-те областни офиси се увеличава до 914.

Специализираните дирекции във фонда намаляват от 10 на 9, като дирекция „Сапард“ спира да съществува. Функциите й се поемат от дирекция „Финансова“. Изменят се задълженията на дирекции „Вътрешен одит“ и „Обществени поръчки“. Актуализират се задачите на дирекцията за директни плащания, като към нея вече се включва и задължението да осъществява методически контрол по прилагането на мярка 14 за хуманно отношение към животни. На тази дирекция се възлага да изготвя и актуализира Методическо ръководство за прилагане на мярка 14, което е свързано с работата на служителите, и изработва програми за тяхното обучение.

При дирекция „Рибарство и аквакултури“ задълженията се детайлизират.

28-те областни дирекции към ДФЗ ще отговарят и за опазването и съхранението на документацията за проекти по програма САПАРД. В правилника се включва и изискването към дирекциите да приемат заявления за плащане по мярка 14.

Leave a Comment