Българската банка за развитие придобива 19% от Първа инвестиционна банка

Увеличаването на капитала на ПИБ е изискано от ЕЦБ за влизането на България в „чакалнята“ за еврозоната

Министерски съвет - сградаПравителството реши днес Българската банка на развитие (ББР) да придобие почти 19% от уставния капитал на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Причината за участието на държавната банка в закупуване на дял от ПИБ в аукцион през фондовата борса е с цел да се преодолее последното препятствие пред влизането на България във валутния механизъм ERM II, известен още като „чакалнята“ за еврозоната и в Банковия съюз.

ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции. На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка.

ББР участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 %, което е под максималния праг, одобрен от БНБ.

ББР се е включила при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори.

Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г., посочват от пресслужбата на Министерския съвет.

В съобщението се посочва, че през миналата година Европейската централна банка е извършила цялостна оценка на шест български банки. Четири от тях са преминали успешно и през стрес тестовете. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД е успяла да запълни идентифицирания недостиг при негативен сценарий, а към края на 2019 г. и ПИБ също е изградила допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ Първа инвестиционна банка е трябвало да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро.

 

 

Leave a Comment