Затяга се контролът върху вредители в овощни разсадници

разсади на АграПромени в Наредба 3/2010 г. за търговия с овощен посадъчен материал и овощни растения за пазара на ЕС увеличават здравните изисквания овощните разсадници. Проектът на изменената и допълнена наредба е публикуван на страницата на МЗХГ. В наредбата са добавени нови некарантинни вредители и са подсилени мерките за управление на риска при тях, както и изисквания относно производствените площадки, места за производство или терени. 

Целта е да се избегне наличието на всички изброени регулирани некарантинни вредители по съответните растения за засаждане.

Промените в наредбата са съобразени с нова Директива за изпълнение (ЕС) 2020/177 на Комисията от 11 февруари 2020 година, която изменя досегашното законодателство на общността.

За разлика от сега действащата наредба, проектът изисква визуална инспекция и на всяко  базово майчино растение или базов материал, с която да се установи, че са свободни от регулираните некарантинни вредители (РНКВ). Визуалната инспекция се извършва от ИАСАС и, когато е целесъобразно — от производителя.

ИАСАС или производителят извършват вземане на проби и изпитване на базовото майчино растение или базовия материал за наличието на РНКВ. При вземане на проби се прилагат протоколите на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита или други международно признати протоколи. Когато такива липсват, се прилагат съответните протоколи, установени на национално равнище.

При положителен резултат от изпитването за който и да е от некарантинните вредители, изброени в приложенията към наредбата по отношение на съответния род или вид, производителят отстранява заразеното базово майчино растение или базов материал от близостта на други базови майчини растения и базов материал, се посочва в проекта на наредба. Това са само част от измененията в документа. 

 

Leave a Comment