Плащането на площ у нас трябва да стане 219 евро/ха до 2027 г.

Ще могат да се прехвърлят до 42% от 1-ви стълб към 2-ри и до 25 на сто от 2-ри (ПРСР) към 1-ви (директни плащания) стълб
България ще разполага с 5,6 млрд. евро за директни плащания и с 2,2 млрд. евро за развитие на селските райони през следващия 7-годишен период

нивиВ рамките на следващата ОСП България ще има достъп до над 7 млрд. евро, над 5 от които са за директни плащания (ДП) и над 2 млрд. евро за развитие на селските райони (РСР) по предварителни изчисления, съобщава МЗХГ.

Това ще позволи повишаване на средствата за директни плащания прогнозно с около 5% в сравнение с текущия финансов период и от 5,3 млрд. евро да станат 5,6 млрд. евро, благодарение на прилагането на механизма за външна конвергенция. Прогнозно осредненото плащане на хектар до 2027 г. следва да достигне 219 евро/ха.

Очакванията са предвиденият финансов ресурс да позволи повишаване на средствата за РСР за България с 250 млн. евро от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), или 10% повече в сравнение с първоначалното предложение на ЕК от 2018 г. С увеличението спрямо 2018 г. средствата за ЕЗФРСР от 1.97 млрд. евро достигат  2.2 млрд. евро по текущи цени.

На заседание на Европейския съвет миналата седмица стана ясно, че по Фонда за възстановяване NGEU (който ще се финансира с кредит от 750 млрд. евро, теглен от ЕК) програмата Развитие на селските райони ще получи 7,5 млрд. евро.

30% от общите разходи по линия на Многогодишната финансова рамка (МФР) и NGEU ще бъдат насочени към проекти, свързани с климата.

Предвиденият бюджет за ОСП 2021-2027 г. за всички страни членки за периода 2021-2027 г. възлиза на 343,95 милиарда евро (по съпоставими цени от 2018 г.), от които 258,594 милиарда евро за 1-ви стълб и 77,85 милиарда евро за 2-ри стълб.

В рамките на ОСП по 1-ви стълб ще продължи външното сближаване (конвергенция) на директните плащания. Всички държави членки (ДЧ) с ДП на хектар под 90% от средната стойност за ЕС ще намалят с 50% разликата между средното равнище на своите текущи директни плащания и 90% от средната стойност за ЕС на шест равни стъпки, започвайки през 2022 г. Това сближаване ще бъде финансирано пропорционално от всички ДЧ. В допълнение всички ДЧ ще разполагат с равнище от поне 200 евро на хектар, като ще трябва да достигнат ниво от поне 215 евро на хектар до 2027 г.

На доброволен принцип ще бъде въведена горна граница на директните плащания от 100 000 евро за големите бенефициенти. Тя ще се прилага само за основното подпомагане на доходите за устойчивост (BISS). При прилагането на горната граница ДЧ ще могат да приспадат от сумата на основното подпомагане на всеки бенефициент всички разходи, свързани с работната сила.

В началото на всяка година в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се създава резерв, чрез който да се оказва подкрепа на селскостопанския сектор с цел пазарно управление или стабилизация или в случай на кризи, засягащи селскостопанското производство или разпределение („селскостопански резерв“). Сумата по селскостопанския резерв е 450 млн. евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 2021—2027 г. Неизползваните суми от този резерв през финансовата 2020 година ще бъдат пренесени към финансовата 2021 година с цел формиране на резерва (точните години ще бъдат синхронизирани с преходния период на ОСП).

Бюджетните трансфери от 1-ви към 2-ри стълб на ОСП ще бъдат до 42%, като с 25% ще се финансират всяко действие, избрано от 2-ри стълб, 15% за финансиране само на действия в областта на околната среда и 2% за мерки в полза на младите земеделски стопани. Обратно, трансферите от 2-ри към 1-ви стълб могат да бъдат до 25% и могат да бъдат увеличени до 30% за ДЧ, чието директно подпомагане под 90% от средното за Европа.

 

Leave a Comment