Започна изготвянето на новата програма за морско дело и рибарство

IMG_8691На първата среща на Тематичната работна група за изготвяне на Програмата за морско дело, рибарство (ПМДР) и аквакултури за периода 2021-2027 г. бяха представени Ситуационният анализ за състоянието на сектора, SWOT-анализът и идентифицираните потребности в рибарския сектор. На тяхна база Управляващият орган ще разработи бъдещи мерки за развитие и определяне на приоритетите. В срещата взе участие заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.

Идентифицираните потребности при стопанския риболов включват подкрепа за развитие на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов и прилагане на схеми за прекратяване на риболовните дейности във връзка с опазване на рибните ресурси. Предвижда се  модернизиране на рибарските пристанища и създаване на дългосрочни партньорства за увеличаване на преработката на български суровини от улов. Изведена бе необходимостта от създаване на успешни партньорства между бизнеса – риболов и аквакултури, и научните организации.

Разгледани бяха и идентифицираните потребности по отношение и на акваквакултурата. Усилията ще бъдат насочени към развитието на устойчиви аквакултурни производства, щадящи експлоатацията на водните ресурси. Това може да се постигне бъде чрез директна продажба на рибата „от фермата“ чрез пунктове за първа продажба и други алтернативни методи за директен маркетинг на продукцията, както и чрез добавяне на стойност към производството.

Установени са потребности и от промотиране на аквакултурите като алтернатива на риболова на застрашени, редки и видове с намаляващи числеността си популации.

Обект на дискусия бяха и потребностите при преработката на риба и други водни организми. Финансовите показатели, повишаваща се ефективност и производителност на труда и възможностите за развитие мотивира потребности за увеличаване на преработката на множество нишови продукти. Предвижда се  продължаване на целенасочена подкрепа за подобряване конкурентоспособността в подсектора при оптимизиране на използването на ресурсите.

Установени са потребности по отношение необходимостта от намаляване на административната тежест по отношение на преработвателните предприятия и осигуряване на подкрепа за капацитет за навлизане на нови пазари. Повишаването на рекламния потенциал и разнообразието от продукти, водещи до нарастване на консумацията в страната също е важен акцент от общия пакет установени потребности.

С цел развитие на сектора в дългосрочен план и намаляване зависимостта от вносни суровини е идентифицирана потребност за увеличаването на преработката на български суровини и създаване на нишови продукти, които да оползотворяват по-ефективно националния улов и производство от аквакултури.

Бяха обсъдени и потребностите свързани с  пазара на риба и други водни организми. При тях се открояват насърчаване повишаването на консумацията на риба и рибни продукти, както и насърчаване на късите вериги за достъп на потребители до производители, вкл. чрез съвременните технологии,

Силна необходимост  е установена и от вертикална интеграция на продуктовата верига (от водоема до тигана) за контрол на качеството и проследяване на продукцията

За  развитието на сектора е установена потребност за устойчиво развитие на износа със запазване на наличните пазари и разширяването им при възможност.

 

Leave a Comment