Платени са субсидии и на биопроизводители с коригирани данни в регистъра

BASF -->
Биопчелинът на Владимир Владимиров край с. Храбрино, област Пловдив

Биопчелинът на Владимир Владимиров край с. Храбрино, област Пловдив

ДФ „Земеделие“ изплати още над 2,7 млн. лв. (2 729 055 лв.) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ.

Ставките, по които се извършва плащането на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25% – от националния бюджет.

С това плащане общо изплатената сума по мярката за Кампания 2019 стана 41,5 млн.лв.

Leave a Comment