Риболовът в Черно море – само с билет и само до 5 кг/ден

Риболовните кораби трябва да се оборудват със системи за автоматично разпознаване, е записано в проекта за промени в Закона за рибарство и аквакултури
Серкме, цапало, рачило и герим влизат в списъка на забранените уреди
Забранява се производството на аквакултури в завирените участъци на ВЕЦ

лодки на кея в АхтополЯсно разграничаване между рибовъдните стопанства, в които реално се произвеждат аквакултури с цел продажба клиенти и тези, в които се извършва платен риболов предвиждат промените в Закона на рибарство и аквакултури. Проектът е публикуван в сайта на земеделското министерство. Лицата, регистрирани с цел извършване на платен риболов ще могат да продават уловената риба и други водни организми само на извършващите риболов в обекта.

Предвижда се забрана на производството на аквакултури в завирени участъци/задбаражни езера на водноелектрически централи в реките и старите речни корита, с оглед опазване на естествените речни екосистеми.

Проектозаконът въвежда изискване за наличие на валиден билет за любителски риболов за Черно море – нещо, което до момента не беше нужно. Действащото законодателство предоставя възможност за извършване на любителски риболов във водите на Черно море с използването на до три броя въдици, като на една от тях може да бъде монтирано чепаре, което позволява улавянето на повече на брой дребни екземпляри. Максималното допустимото количество за еднодневен улов във водите на Черно море е определено на 5 кг. С цел възпитаване и насърчаване към отговорен любителски риболов, са въведени разпоредби, уреждащи условията, при които лицата под 14-годишна възраст могат да извършват любителски риболов.

Проектът регламентира забрана за търговия с риба и други водни организми, уловени във  водни обекти с възложено управление на рибните ресурси на риболовни сдружения.

С цел осигуряване ефективно прилагане на действащото европейско законодателство в областта на рибарството е регламентирано отнемане на специалното разрешително за усвояване на квотиран вид риба или други водни организми, в случаите на временно или окончателно отнемане на разрешителното за стопански риболов.

За да се подпомогне опазването на речните местообитания и ограничаване на неблагоприятно влияние на човешка дейност в тях, отпада възможността за възлагане на управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита на сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Увеличен е обхватът на списъка на регистрите, които се водят и поддържат от ИАРА. Агенцията ще поддържа регистър по отношение на тежките нарушения на кораби с присъдени наказателни точки.

В законопроекта са посочени ясно правните субекти, които имат право да извършват стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав, като е направено разграничаване на юридическите лица, които имат право да се регистрират в ИАРА. Юридическите лица с нестопанска цел вече няма да имат право да се регистрират за извършване на стопански риболов. Такъм могат да извършват само регистрираните по Търговския закон.

Законопроектът предвижда информацията за уловите от стопански риболов да се събира посредством попълване на риболовен дневник, а от любителски риболов – посредством попълване на билета за любителски риболов. Отменят се действащите разпоредби, съгласно които капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението да водят риболовен дневник, при наличие на влязъл в сила план за статистически извадки.

Създава се нов раздел, в който се уреждат специфичните изисквания за извършване на дребномащабен риболов в Черно море от риболовни кораби с обща дължина под 10 метра. Целта на предложението е въвеждане на възможност за облекчаване на операторите, извършващи дребномащабен риболов с кораби с обща дължина под 10 метра и отговарящи на специфични изисквания при издаване на документите за извършване на стопански риболов. Същевременно, това ще позволи диференцирането на специфична група, извършващи т.нар. „занаятчийски риболов“ в Черно море (малки по обем улови, реализирани от малки кораби в близост до брега, в рамките на кратки риболовни излети, с малко на брой или дължина статични риболовни уреди). Предвид обема на уловите и спецификата на извършвания риболов от тези оператори, същите формират слабо конкурентноспособна и силно уязвима група. В тази връзка е предвидено въвеждане на възможност за облекчаване на тези оператори при издаване на документите за извършване на стопански риболов.

Предвид отрицателно въздействие, което оказват върху рибния ресурс, са допълнени забранените уреди, средства, принадлежности и приспособления за извършване на риболов, като са добавени уредите серкме, цапало, рачило и герим. 

Риболовните кораби трябва да монтират и поддържат система за автоматично разпознаване (AIS) при използването на система за наблюдение на риболовните кораби. По този начин ще се осигури по-ефективен контрол върху риболова. В случаите на неизпълнение, чрез предвиждане на административнонаказателни разпоредби, ще се санкционират лицата, които не изпълняват задължението си да поддържат тази система. Същата идея е заложена и в прецизирането на разпоредбите за бордово оборудване за проследяване.

Поради липса в действащия ЗРА са предвидени разпоредби, касаещи проследяемостта, търговията и превоза на риба и други водни организми, като ефективното им прилагане ще гарантира качественото претегляне на продукти от риболов. В тази връзка се задължават центровете за първа продажба и регистрираните купувачи да извършват претеглянията на продукти от риболов само с одобрени системи за претегляне (калибрирани везни), а лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов задължително следва да водят и изпращат в ИАРА записи на претеглянията. В изпълнение на изискванията на европейското законодателство лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов, се задължават да предоставят конкретна информация за потребителите, тъй като до момента липсват правни норми, които да уреждат минималните изисквания за етикетиране на тези продукти.

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми в съответствие с постъпили научни становища, предложения от неправителствени организации, решения от КСР са въведени нови срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаването им, съобразно специфичните биологични особености на видовете, както и с оглед надморската височина и са актуализирани минималните размери за улов на някои видове риба и други водни организми.

 

Leave a Comment