БАБХ ще проверява годишно 1% от фермерите за употребата на пестициди и наличието им в продукцията

Планово и внезапно БАБХ ще инспектира субекти във веригата от търговията до ползването на пестициди, включително и консултантите за интегрирана растителна защита

домат с дървеница, растителна защитаПланово и внезапно служители на БАБХ ще проверяват субектите от веригата на продукти за растителна защита (ПРЗ), която включва търговия, преопаковане на ПРЗ, съхранение, употреба и предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги. Това е записано в Проект на нова Наредба за условията и реда за контрол върху продукти за растителна защита.

Специално за земеделските стопани е записано, че контролиращият орган ще проверява на база анализ на риска не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за спазване изискванията на Закона за защита на растенията (ЗЗР) и подзаконовите нормативни актове. 

Прочети още: Оцет срещу болести, вредители и бурени в градината

БАБХ ще администрира и поддържа уеб базирана платформа за отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, проследяване движението на ПРЗ и торове до крайния потребител.

При извършване на контрол върху употребата на ПРЗ при земеделския стопанин, служителите ще проверяват дневника за проведените растителнозащитни мероприятия и торене, първични счетоводни документи за закупените, употребени и налични към момента на проверката ПРЗ, наличието на валиден сертификат на лицата, които използват ПРЗ от професионална категория на употреба. Освен това ще изискват договор с фирма за извършване на дейности с опасни отпадъци на Изпълнителната агенциа по околна среда.

На база анализ на риска могат да се вземат проби от растения или растителни продукти за идентификация на употребените ПРЗ или за остатъци от пестициди.

Вземане на проби от растения и растителни продукти ще цели установяване на съответствие с посочените в дневника продукти за растителнозащитни мероприятия и торене и употребата им при съответната култура.

При установяване в растения и растителни продукти на остатъчни вещества от пестициди над максимално допустимите граници, контролиращите могат да определят срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ от неприбраната продукция. Когато продукцията е на съхранение в склад при производителя, се съставя предписание за съхранението й до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ. След изтичане на сроковете ще се извършва последващо изпитване на продукцията и при получени съответстващи резултати с нормативните изисквания, тя може да се реализира на пазара.

Ако обаче посочените мерки са неприложими, растенията и растителните продукти ще се унищожават от и за сметка на земеделския стопанин по реда на чл. 123 от ЗЗР.

Ако продукцията е реализирана на пазара, се предприемат действия по Закона за управление на агрохранителната верига и по Закона за храните.

Наредбата предвижда и контрол върху въздушните пръскания.

Ще се проверяват също така и консултантите за интегрирано управление на вредителите. Инспекторите по растителна защита ще установяват по служебен път дали лицето, което извършва консултантски услуги, има валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР. Ще изискват договора му със земеделския стопанин в частта му относно местонахождението на земеделските площи в агроекологичните райони, вида на културите и срока на договора. Служителите ще проверяват консултантите за заверени копия от консултациите за интегрирано управление на вредителите, оборудването за диагностика на вредителите и протоколите от взети проби за лабораторно изпитване при съмнение за вида на вредителя.

Изпълнителният директор на БАБХ ще утвърждава Национални планове за контрол на пазара и върху употребата на ПРЗ не по-късно от 31 януари.

Внезапните проверки се извършват по всяко време, включително в почивни и празнични дни, без предварително уведомяване на лицата, които извършват търговия с ПРЗ и преопаковане на ПРЗ, или земеделски стопани, които употребяват ПРЗ

При установено несъответствие с нормативните изисквания се съставя констативен протокол по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията по храните. В зависимост от тежестта на установено несъответствие, в разпоредителната част на констативния протокол ще се дава предписание и срок за неговото изпълнение, или ще се съставя акт за установяване на административно нарушение.

При неизпълнение на предписанието в констативния протокол, следва акт за установяване на административно нарушение.

Leave a Comment