ДФЗ нареди плащания към 10 проекта по ПРСР

ФАО ще проведе обучения за подпомагане на земеделските стопани да спрат деградацията на земите в Украйна   Десет обучения за устойчиво управление на природните ресурси в горско-степните и степните зони на Украйна за подпомагане постигането на неутрално ниво на деградация на земите   Използването на бобови растения в сеитбообращение. Снимка: © ФАО / Александър Журавел.Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) нареди за плащане близо 5 млн. лв. (4 910 088.64 лв.) към 10 бенефициера по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

–      по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 310 812.19 лв. по 3 проекта;

–      4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 2 367 358.67 лв.;

–      по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 212 717.78  лв. по 2 проекта;

–      по един проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 19 200 лв.;

Leave a Comment