С най-голям шанс при класиране по мярка 6.1 са млади фермери с по-висока стойност на стопанствата

Критериите за оценяване поощряват за планирани инвестиции в инонативни и цифрови технологии, ВЕИ, поливни системи

разпознаване на фуражи, състезаниеМлади фермери, които са кандидатствали вече по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2, по подмерките за малки стопанства 6.3 и 4.1.1 и 4.1.2, както и по мярка 112 от предишния програмен период, не мога да участват в новия прием по подмярка 6.1.

Това се вижда от публикуваните за обществено обсъждане условия за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.

Министерството на земеделието съобщи, че приемът по подмярката ще започне около 25 ноември 2021 г. До 17 ноември тече срокът за обществено обсъждане на насоките. Бюджетът е в размер на 25 млн. лв., а индивидуалната помощ е 25 000 евро. Това означава, че ще бъдат финансирани не повече от 513 проекта. Службата за съвети в земеделието няма да разработва при този прием проектните предложения на младите фермери.

В приложената към условията за кандидатстване в насоките таблица за оценяване на проектите (виж таблицата долу) се вижда, че най-много точки – 20 (при максимален сбор от 75 точки) се дават за проекти на кандидати със стопанства с по-висок стандартен производствен обем.

Също голям брой точки – 15, се дават за планирани инвестиции в иновативни и цифрови технологии, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в автоматизирани системи, в това число и за напояване.

Кандидатите по мярка 6.1 не трябва да имат задължения към ДФ „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията. Не трябва да имат и задължения към държавата (неплатени данъци и осигуровки).

Ето и някои важни забележки в условията за кандидатстване:

Когато икономическият размер на стопанството се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в проектното предложение задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури.

При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.

Когато икономическият размер на стопанството по т. 1.2.3 през текущата спрямо кандидатстването стопанска година се доказва със съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, минималният брой на растенията на декар не трябва да е под минималния праг на гъстота.

Договорите за наем и/или аренда, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване на проектното предложение и да са с минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на проектното предложение може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока.

Кандидатите млади фермери се подпомагат се подпомагат и при условие, че са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на проектното предложение и притежават достатъчни професионални умения и компетентности. Когато кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ не отговаря на изискванията за професионални умения и компетентности, проектното предложение може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на административния договор, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана.

Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на проектното предложение.

При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството се вземат предвид и животните, отглеждани в лични стопанства.

Във формирането на икономическия размер на земеделското стопанство участват основните култури и междинни/втори култури, засадени или с намерения за засаждане за текущата стопанска година, спрямо годината на кандидатстване, които са посочени в анкетния формуляр, издаден по реда на Наредба №3 от 1999 г.

Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж, като при отчитането ѝ се взема предвид културата с най-висок стандартен производствен обем/стандартна продукция.

Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа икономически размер на стопанството, измерен в СПО, за който кандидатства, както и най-малко планираното увеличение на стопанството, което не може да бъде по-малко от 4000 евро, измерен в СПО, считано от периода на подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор.

Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя в административния договор в съответствие със заложената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка. Крайният срок, в рамките на който одобрените бенефициенти трябва да изпълнят проектите си, е 15 септември 2025 г.

1 Критерии за подбор на проектни предложения:

1. Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за оценка:
Приоритет Критерии за оценка Минимално изискване Максимален брой точки
1 Кандидати с образование в областта на селското стопанство 1 Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост * 10
2 Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство. 2 Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по – висок производствен обем СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125
Пример: = СПО*0,00125
20
3 Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори 3.1 Проектни предложения с дейности, насочени в сектор „Животновъдство“ и сектор „Плодове и зеленчуци“, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,000625.
Пример: = СПО*0,000625
10
3.2 Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва  отглеждане на животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“, се умножава по коефициент 0,00125.
Пример: = СПО*0,00125
5
4 Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти 4.1 Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0004375.
Пример: = СПО*0,0004375.
7
4.2 Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта  и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство 3
5 Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване 5 Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии. 15
6 Проекти, чрез които се създава устойчива заетост 6 Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство 5
*Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 20 точки по критериите за подбор.
Максимален брой точки  75

Leave a Comment