Само 5 проекта по инвестиционната мярка 4.2.2 за малките стопани

цех на "Фунгоробика"Приключи оценката на подадените проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Със Заповед № РД 09-978/22.10.2019 г. беше определен период на прием от 22.10.2019 г. до 23.12.2019 г. по процедура № BG06RDNP001-4.007 и бюджет в размер на 3 295 760 лв.

По процедурата са постъпили 5 проектни предложения със заявена финансова помощ в размер на 383 603,10 лв.

Сумата е над 9 пъти по-малко от определения бюджет, което означава, че условията за кандидатстване са създавали бариери.

Leave a Comment