Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

биологично земеделиеНационалната Био Асоциация (НБА) изпрати свое становище относно проектът на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

В него НБА се присъединява към изразеното несъгласие на БА Биопродукти Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се сдобие с контролиращи функции на пазара на биологично произведени стоки.

Ето и изпратеното до Агро Пловдив становище на БА Биопродукти, подкрепено от НБА:

СТАНОВИЩЕ

От Българска Асоциация Биопродукти Относно Проект за Наредба за биологично производство

Уважаеми господа,

След обсъждане с членовете на Българска Асоциация Биопродукти на представения вариант на Наредба за биологичното производство и конкретно идеята за включване на БАБХ като контролиращо лице в областта на търговията на дребно с непакетирани биологични продукти, бихме искали да изразим следното становище:

Не подкрепяме промяна на модела на система на контрол на биологичното производство в България.

Считаме, че основната роля на БАБХ следва да остане контрол на пуснатите на пазара био продукти.

Няма гаранции , че съчетаването на тази роля с роля на контролиращо лице ще доведе до качествен, обективен и безпристрастен контрол.

Дирекция „Биологично земеделие“ в МЗХГ ще бъде компетентно звено със значителни правомощия що се отнася до надзор на контрола на останалите контролиращи лица, но едва ли ще може да осъществява надзор на работата на БАБХ предвид особения статут на агенцията.

Така БАБХ ще изпадне в ситуация сама да се контролира.

Смятаме, че одържавяването на контрола ще срути и без това крехкото доверие в биологичното производство в България извън страната.

Общото мнение на колегите, които са имали неведнъж взаимоотношения с БАБХ, е, че служителите в тази институция нямат компетенции и познания по основни понятия в биопроизводството.

Към момента не са налице достатъчно аргументи дали и защо предложението за добавяне на подобни контролни функции на БАБХ ще подобри ситуацията в уредбата на биосектора.

Считаме, че БАБХ има предостатъчно контролни функции и работа при общия контрол на храните и има доста поле за оптимизиране и подобряване на дейността й.

Натоварването й с допълнителни и нетипични към момента функции би отнело от ресурса ѝ и би предизвикало объркване в регламентирането на целия сектор.

Ето защо предлагаме текстовете, в които се вменяват функции на контролиращо лице на БАБХ да отпаднат от проекта за наредба.

Приветстваме диалогичния стил на работа на МЗХГ, в частност на Дирекция „Биологично производство“, благодарение на който беше постигнато изключително детайлно разглеждане на Наредбата и Каталога със санкции към нея, и бяха постигнати много компромиси, отчитайки мнението на всички заинтересовани страни.

Вярваме, че изглаждайки и този последен детайл, ще имаме една добре разписана, съвременна и хармонизирана с европейското законодателство Наредба, за която с години настояваме.

Национална Био Асоциация – ПРЕПОДПИСВА, настоящето СТАНОВИЩЕ изразено от Българска Асоциация Биопродукти и припознава изразената позиция като своя, която е в интерес на земеделските стопани, потребителите на био храни и сектор „Биоземеделие“

Leave a Comment