НСИ: През 2021 г. в област Пловдив са се родили 6 247 деца, починалите са над два пъти повече

При вътрешната миграция –  от страната към областта – най-голям е броят на пришълците от област София
Населението в областта намалява за година с 0,5% и е 662 907 души

Пеещите фонтани в ПловдивПо данни от текущата демографска статистика, населението на област Пловдив в края на 2021 г. е 662 907 души. В сравнение с предходната година населението намалява с 3 491 души, или с 0.5%, съобщава Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

През миналата година в областта са родени 6 247 деца, от които 6 212, или 99.4%, са живородени. Броят им по-висок в сравнение с 2020 г. както в градовете, така и в селата на област Пловдив. От родените 3 190 са момчета, а 3 022 – момичета, или на 1000 момчета се падат 947 момичета. В градовете живородените деца са 4 668, а в селата – 1 544 деца.

Броят на жените във фертилна възраст намалява и непрекъснато се увеличава средната възраст на майката при раждане на дете – 28.8 години  през 2021 г. Увеличеният брой на ражданията се дължи основно на нарастването им в селата, където и средната възраст на майката при раждане на дете е по-ниска – 26.9 години.

Тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца продължава. Техният относителен дял от 24.2% през 1995 г. нараства на 56.5% за 2020 година. През 2021 г. броят на извънбрачни деца е 3 558, или 57.3%.

През 2021 г. броят на умрелите е 13 692 души. В сравнение с предходната година техният брой е нараснал с 2 123 души, като коефициентът на обща смъртност (20.6‰) се увеличава с 3.2 промилни пункта спрямо 2020 година. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (21.8‰), отколкото сред жените (19.5‰) и в селата (26.3‰), отколкото в градовете (18.7‰). Починали са 30 деца на възраст до една година.

Равнището на общата смъртност на населението в област Пловдив е по-ниско с 1.1‰ от средното за България.

През 2021 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 7 480 души. Стойността на коефициента на естествения прираст за областта е минус 11.3‰; в селата – минус 17.0‰, докато в градовете тази стойност е минус 9.3‰.

В област Пловдив естественият прираст е с 1.9 промилни пункта по-нисък от средния за страната.

През 2021 г. са регистрирани 2 803 юридически брака, като те са с 481 повече от предходната година и почти на равнището от 2016 година. От тях 77.2% са в градовете. В селата са сключени 640 брака.

Бракоразводи през миналата година са 958 и е със 103 повече от този през 2020 година. Почти 80.7% от тях се отнасят за градовете.

миналата година в преселванията между населените места в област Пловдив са участвали над 6 700 души, сред които с най-голям дял са лицата във възрастовата група 20 – 39 години.

Почти 2.5 хил. души (36.7%) са сменили местоживеенето си от село в град. С по-малък обхват са миграционните потоци по направленията „град – село“ – над 2.2 хиляди (32.9%) и почти 1.4 хиляди (20.5%) по направлението „град-град“.

В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на селата е намаляло със 259 души, респективно с толкова се е увеличило населението в градовете.

От преселващите се в страната 12 951 души са избрали за свое ново местоживеене област Пловдив. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 9.1%, Пазарджик и Смолян – по 5.2%, Хасково – 4.5% и Стара Загора – 4.4%. В резултат на механичния прираст населението на областта през 2021 г. се е увеличило с 3 989 души.

През 2021 г. 1 247 души са променили своя настоящ адрес от областта в чужбина, като от тях 53.3% са жени. Лицата, които са се завърнали от чужбина в област Пловдив са 3 140, като повечето от тях са мъже.

Leave a Comment