Виж кои са 16-те забранени практики, с които търговци вредят на фермерите

Брюксел изнесе доклад за прилагане на Директивата за нелояните търговски практики

Вчера Европейската комисия публикува доклад за прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики  (НТП) във веригата за доставка на храни. Приета през 2019 г., така наречената Директива за НТП забранява 16 практики, които могат да имат вредно въздействие върху най-слабите участници във веригата, по-специално фермерите и по-малките доставчици. Подобряването на позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни, подпомагането на доходите им и осигуряването на справедливо възнаграждение са важни цели на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Хранителната верига се характеризира с различна степен на концентрация. Въпреки че над 95% от участниците в секторите на хранително-вкусовата промишленост и търговията на дребно са микро или малки предприятия, малък брой големи компании, действащи като купувачи, преобладават на пазара. За разлика от това, с 9,1 милиона ферми, селскостопанският сектор остава силно фрагментиран (като 17,4 хектара е средният размер на ферма в ЕС).

Директивата относно нелоялните търговски практики влезе в сила на 1 май 2019 г. и изискваше държавите членки да я транспонират в националните законодателства преди 1 май 2021 г. До декември 2022 г. всички държави членки уведомиха Комисията за нейното пълно транспониране.

За съжаление България все още няма Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни. През месец март 2024 г. Кирил Вътев заяви, че идейната концепция за този закон е готова, ясни са правилата за доставките по хранителната верига и гарантиране на справедливо разпределение на добавената стойност. Текстовете са съгласувани и скоро законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание, каза той. Все още това не се е случило, а и вече няма за кога, тъй като съвсем скоро Народното събрание ще прекрати дейност.

Основни констатации

Голяма част от държавите-членки са приели по-високо ниво на защита, като по този начин се възползват от възможността да приемат или поддържат национални правила, които надхвърлят практиките, забранени от директивата. Във всички страни от ЕС са определени правоприлагащи органи. През 2023 г. са започнати около 1 500 разследвания, от които около 17% са довели до установяване на нарушение, санкционирано с глоба.

Най-често установяваните нелоялни търговски практики са забавени плащания за бързоразвалящи се или нетрайни селскостопански и хранителни продукти (50% и 13%), плащания, които не са свързани с конкретна сделка (7%), плащания, поискани от доставчика за маркетингови действия (7%). %), както и за складиране, излагане и изброяване (7%). Около 41% от откритите нелоялни практики са идентифицирани на ниво търговия на дребно (47% през 2022 г.), 36% на ниво хранителна промишленост (27% през 2022 г.) и 22% на ниво търговия на едро (25% през 2022 г.) .

Докладът също подчертава областите за подобрение. Последното проучване относно нелоялните търговски практики във веригата за доставка на храни  показа, че осведомеността за съществуването на правила на ЕС по този важен въпрос все още е твърде ниска (38% от анкетираните). Голям дял от респондентите (57%) също не са знаели за националните правоприлагащи органи.

На въпроса защо не са докладвали за нелоялна търговска практика, която са имали, респондентите посочват главно страх от някаква форма на отмъщение от страна на купувача (30%), следвани от това, че го смятат за обичайна практика в сектора (23%) или смятат, че обществеността правоприлагащите органи не биха могли да се справят с това (17%). Правилното трансгранично правоприлагане също все още е изправено пред твърде много препятствия в това отношение.

Ангажиментите на Комисията

Като част от своите предложения за укрепване на позицията на земеделските производители във веригата за доставка на храни , Комисията ще предложи тази година нови правила за трансгранично правоприлагане срещу нелоялни търговски практики.

Комисията предприема повече действия за допълнително коригиране на дисбалансите във веригата на стойността. На първо място, Комисията създава Обсерваторията на селскостопанската хранително-вкусова верига на ЕС ( AFCO ), за да осигури по-голяма прозрачност на цените, структурата на разходите и разпределението на маржовете и добавената стойност във веригата за доставки. Второ, Комисията ще предложи целенасочени промени в регламента за създаване на обща организация на пазара на селскостопански продукти ( ООП ). Той ще включва нови правила относно договорите, сключвани между земеделски производители и купувачи, и укрепване на организациите на производителите, за да се позволи на земеделските производители да си сътрудничат и да действат колективно по по-ефективен начин.

Нелоялни търговски практики, забранени в ЕС

Черни нечестни търговски практики (забранени, независимо от обстоятелствата):

 • Плащания след 30 дни за бързоразвалящи се земеделски и хранителни продукти
 • Плащания по-късно от 60 дни за нетрайни агро-хранителни продукти 
 • Краткосрочни анулации на нетрайни селскостопански и хранителни продукти
 • Едностранни промени в договора от купувача
 • Плащане за несвързани услуги
 • Рискът от загуба и влошаване се прехвърля върху купувача 
 • Отказ от писмено потвърждение на договорите за доставка от купувача, въпреки искането на доставчика
 • Злоупотреба с търговска тайна от купувача 
 • Търговско възмездие от страна на купувача 
 • Прехвърляне на разходите за разглеждане на жалби на клиенти на доставчика

Сиви нелоялни търговски практики (забранени само, ако не са договорени предварително с ясни и недвусмислени условия между страните):

 • Купувачът връща непродадените продукти на доставчика
 • Заплащане на доставчика за складиране, излагане и изброяване
 • Плащане на доставчика за промоция
 • Заплащане на доставчика за реклама
 • Плащане на доставчика за маркетинг 
 • Плащане на доставчика за персонала на купувача, оборудване на помещения

Leave a Comment